Nederlands Welkom , login of registreer
 
Categorie
Nieuwsbrief aanmelden
Aanmelden
Algemene voorwaarden van Nicetoys gevestigd aan de Vosbergstraat 18, 5384 ST te Heesch.
Versie geldig vanaf 01-04-2014
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nicetoys. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nicetoys. 
U kunt deze voorwaarden opvragen c.q. downloaden bij Nicetoys.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nicetoys behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen of aan te vullen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nicetoys erkend.
1.4 Nicetoys garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Tevens is Nicetoys niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nicetoys bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Nicetoys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nicetoys geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Nicetoys heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Nicetoys.
Na bevestiging van Nicetoys heeft u eveneens 14 dagen de tijd om het artikel(s) te retourneren.
Zie retourformulier op de website Nicetoys. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Hierbij dient als note gelezen te worden dat beschadigde verpakking - indien niet noodzakelijkwijs nodig- niet meer verkocht kan worden aan derden. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Nicetoys er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
•  diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen.
•  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
•    audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Nicetoys, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nicetoys. Nicetoys houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Nicetoys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Nicetoys maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nicetoys) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nicetoys. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Nicetoys schriftelijk worden gemeld. Dit kunt u doen via het formulier contact of retourformulier op de site van Nicetoys. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de klant door Nicetoys gegrond worden bevonden, zal Nicetoys naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nicetoys en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Nicetoys tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Nicetoys gedekte bedrag.) Iedere aansprakelijkheid van Nicetoys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Nicetoys is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Nicetoys in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nicetoys en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Nicetoys slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Nicetoys gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Nicetoys kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Nicetoys en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Nicetoys op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Nicetoys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Nicetoys gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Nicetoys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nicetoys alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Nicetoys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nicetoys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Nicetoys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Nicetoys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Nicetoys aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Nicetoys zolang de klant de vorderingen van Nicetoys uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Nicetoys wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Nicetoys geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nicetoys of een door Nicetoys aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Nicetoys haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Nicetoys zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Nicetoys.
13. Betalingen.
Nicetoys maakt gebruik van Sisow Payment Innovations.
U kunt bij Nicetoys de navolgende betalingssystemen toepassen:
Ideal: Ideal is een betaalmethode waarmee u online aankopen snel en veilig kunt afrekenen in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank.
Overboeking: Bij een bankoverboeking maakt u zelf het geld over op onze bankrekening (en vult u zelf ons bankrekeningnummer en het bedrag in). Dit dient u pas te doen nadat u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen waar het totaalbedrag incl. verzendkosten / kortingen in is verwerkt.
Bancontact / Mistercash: Bancontact / Mistercash is een samenwerking van een aantal Belgische banken en te vergelijken met Ideal in Nederland. Mistercash garandeert een veilig en betrouwbaar online betaalmiddel. Voor kaarthouders van deze Belgische kaarten is het een zeer handig en veilig online betaalmiddel. De betaling wordt afgewikkeld via de betaalpagina van uw eigen bank.
Sofort Banking: Een Sofort Banking betaling is in feite een bankoverboeking, zoals die normaal ook via internetbankieren gemaakt wordt. Het voordeel aan Sofort Banking is dat het overkoepelend werkt voor meerdere beschikbare landen. Dit betekent dat u als u gebruiker kan selecteren uit welk land u komt en dan kunt u de betaling voltrekken, los van internationale problemen. Nicetoys ontvangt een signaal dat de betaling voltooid is.
14. Verzending
Nicetoys is een samenwerking aangegaan met MyParcel.
Verzendkosten
Voor alle bestellingen van 0 - 10 kg betaalt u € 5.95 verzendkosten.*
Voor alle bestellingen van 10-30 kg betaalt u € 6.95 verzendkosten.*
* Inclusief Track&Trace: dit is een handige manier om uw pakket en/of zending te volgen d.m.v. een code die u van ons ontvangt.
Hierbij geldt dat het maximale formaat van de pakketten 100 x 70 x 50 cm is.
Voor pakketten met een grotere afmeting geldt een toeslag van
€ 3.60

Buitenlandtarieven:
België
: € 9.50 voor pakketten tot 30 kg.
Duitsland: € 9.50 voor pakketten tot 30 kg.

Indien uw pakket zwaarder weegt dan 30 kilo dan maakt Nicetoys hiervan 2 respectievelijk meerdere pakketten zodat het verzendbedrag altijd een meervoud wordt van € 5.95.
Uitzondering: pakketten met een afzonderlijke afmeting. Nicetoys neemt in dit geval altijd contact met u op alvorens wij het pakket versturen.

Pakjegemak
Met Pakjegemak kunt u zelf kiezen waar u uw pakket laat bezorgen.
Bijvoorbeeld bij u thuis maar het kan ook op uw werkadres en/of bij een PostNL afhaallocatie.
Pakjegemak is incl. SMS notificatie.
Tarieven verzendkosten zoals hierboven omschreven.

Ophalen: Nicetoys geeft u de gelegenheid om uw pakje van maandag tot en met zaterdag van 17.00-17.30 uur op te halen. Dit altijd in overleg en na ontvangst van betaling.

Verzendkosten zijn inclusief BTW.

Levertijden
Nicetoys probeert uw bestelling binnen 3 werkdagen bij u te bezorgen. Dit is wel afhankelijk van welke betaalmethode en/of verzendservice u kiest.
Leveringen buiten Nederland worden meestal binnen 3-10 werkdagen geleverd.

WAT TE DOEN BIJ ANNULEREN OF RETOURNEREN
Annuleren
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos.
Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Nicetoys reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Verzendkosten van u naar Nicetoys zijn voor rekening van de klant.
Retourneren/afkoelperiode/herroepingsrecht
Consumenten hebben een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden. Zie eerdergnoemd artikel 4 sub. 1 tot en met 3  van onze algemene voorwaarden.
Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Nicetoys zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zij voor uw rekening.
Bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn alle verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden dus niet gerestitueerd.
Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Nicetoys kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via het retourformulier op onze website. U dient hierbij alle velden met een * in te vullen.
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Nicetoys heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
Retouradres: Nicetoys, Vosbergstraat 18,te 5384 ST Heesch, N.Br. Nederland.
15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Nicetoys en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ’s-Hertogenbosch kennis, tenzij Nicetoys er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.